Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

W dniu 10 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu z Instytucją Wdrażającą Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Rafałowska, Rudka, Grodzisk, Natolin, Wola Paprotnia i Kruki wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Konkurs nr: POIiŚ.2.3/2/2016.

Nr projektu: POIS.02.03.00-00-0127/16
Nr umowy o dofinansowanie: POIS.02.03.00-00-0127/16-00
Planowany koszt całkowity projektu: 48 143 163,43 PLN
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi: 24 452 286,98 PLN
Wysokość dofinansowania: 20 784 443,93 PLN

Celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego oczyszczania ścieków komunalnych.