O projekcie

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Rafałowska, Rudka, Grodzisk, Natolin, Wola Paprotnia i Kruki wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy”.

W ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Konkurs nr: POIiŚ.2.3/2/2016

W dniu 10 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu z Instytucją Wdrażającą Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nr projektu: POIS.02.03.00-00-0127/16
Nr umowy o dofinansowanie: POIS.02.03.00-00-0127/16-00
Planowany koszt całkowity projektu: 48 143 163,43 PLN
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi: 24 452 286,98 PLN
Wysokość dofinansowania: 20 784 443,93 PLN

Celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego oczyszczania ścieków komunalnych.

Opis projektu

Projekt przewiduje rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach położonych na terenie aglomeracji, tj. miejscowości Wola Rafałowska, Rudka, Grodzisk, Natolin, Wola Paprotnia i Kruki.

Wyposażenie ww. miejscowości w sieć kanalizacyjną spowoduje udostępnienie sieci dla dodatkowych 1543 mieszkańców terenu wiejskiego objętego aglomeracją, tj. do tej pory nie korzystających z sieci.

W zakres projektu wchodzi również zakup cysterny (WUKO) oraz prasy do osadów. Gmina nie posiada obecnie sprzętu do konserwacji i czyszczenia sieci. Sieć czyszczona jest systemem gospodarczym oraz na podstawie umów z firmami zewnętrznymi, przy pomocy WUKO. Oczyszczalnia w Mrozach wyposażona jest w starą, ponad dwudziestoletnią prasę o wydajności znacznie mniejszej niż potrzeby nowej aglomeracji, w szczególności po rozbudowie sieci.

Link do strony programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
https://www.pois.gov.pl

Zgłaszanie nieprawidłowości
http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Przetargi

Dostawa i montaż prasy do osadów
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bb82ff65-9e50-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Zakup pojazdu specjalistycznego WUKO
https://mrozy.bip.net.pl/?a=8647 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy
https://mrozy.bip.net.pl/?a=7603

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Modernizacja Oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy”
https://mrozy.bip.net.pl/?a=7639

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Rafałowska ul. Teodora Dunina, gmina Mrozy”
http://www.mrozy.bip.net.pl/?a=7246

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Rafałowska ul. Teodora Dunina, gmina Mrozy
http://www.mrozy.bip.net.pl/?a=7183 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodzisk, gmina Mrozy
http://www.mrozy.bip.net.pl/?a=6698

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodzisk, gmina Mrozy”
http://www.mrozy.bip.net.pl/?a=6742

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Paprotnia i Kruki, gmina Mrozy
http://www.mrozy.bip.net.pl/?a=5759

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Paprotnia i Kruki, gmina Mrozy”
http://www.mrozy.bip.net.pl/?a=5760

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudka, Wola Rafałowska i Natolin, gmina Mrozy
http://www.mrozy.bip.net.pl/?a=5946

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudka, Wola Rafałowska i Natolin, gmina Mrozy”
http://www.mrozy.bip.net.pl/?a=6023